Sąd rejonowy

Sąd rejonowy
www.antilles-foot.com

Sąd rejonowy w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości jest jednym z sądów powszechnych, powołanych do rozpoznawania wszystkich spraw należących do sądów powszechnych, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższej instancji. Rozstrzyga on sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, o ile nie są one zastrzeżone dla innych sądów. Sądy rejonowe tworzy i znosi w drodze rozporządzenia Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa.

Sąd rejonowy obsługuje zwykle obszar jednej lub kilku gmin, ale w uzasadnionych przypadkach w jednej gminie może funkcjonować kilka sądów. Poza siedzibą sądów rejonowych mogą zostać utworzone ich wydziały zamiejscowe. Organami sądu rejonowego są: prezes, wiceprezesi i dyrektor.

W sądach rejonowych zatrudnieni są: sędziowie, referendarze, asystenci sędziego, kuratorzy, pracownicy administracyjni oraz pracownicy obsługi. Instancją odwoławczą od orzeczeń sądu rejonowego jest sąd wojewódzki. W zależności od potrzeb sąd rejonowy dzieli się na wydziały: cywilny, karny, rodzinny i nieletnich, pracy (bądź pracy i ubezpieczeń społecznych), ksiąg wieczystych oraz gospodarczy.